Welcome to District 7

Դիմել 7-րդ շրջանին

Շրջանի գրասենյակների մասին տեղեկություններ 7-րդ շրջան, Լոս Անջելես եւ Վենտուրա քաունթիներ

District 7, Los Angeles and Ventura Counties
100 S. Main Street, Los Angeles, CA 90012
Շրջանի տնօրեն -  
Հանրային տեղեկատվություն. (213)897-3656

Տեղանքի քարտեզները.
PDF
Google-ի քարտեզներ